සෙනසුරුගේ වළලුමෙන් 200 ගුණයක් විශාල වළලු පද්ධතියක් ඇති සුපිරි සෙනසුරු ග්‍රහයා

Sawan Wansaja Mapalagama

Undergraduate, Faculty of Engineering, University of Peradeniya

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!