ඊටා ඇක්වාරීඩ්ස් (Eta Aquarids) උල්කාපාත වර්ෂාව නිරීක්ෂණය කරමු.

Thamaru Nimsara Samaranayake

Vice President (2020/2021), Nalanda College Astronomical Society

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!